fbpx
Advokatė Eglė Morkūnienė

Vaiko išlaikymas – būtinas papildomas išlaidas privalo atlyginti abu tėvai

Tėvams gyvenant skyrium, nepilnametis vaikas paprastai lieka gyventi su vienu iš tėvų, o kartu negyvenantis tėvas ar motina moka nustatyto dydžio išlaikymą. Išlaikymo, kurį turi teikti kiekvienas iš tėvų, dydis yra nustatomas vaiko kasdieniams poreikiams tenkinti būtinas išlaidas paskirstant tarp tėvų proporcingai jų turtinei padėčiai. Toks išlaikymas atspindi teismo sprendimo ar tėvų susitarimo priėmimo metu buvusius vaiko poreikius bei tėvų turtinę padėtį. Pasikeitus aplinkybėms, vaiko poreikiams ar tėvų turtinei padėčiai, teismo sprendimas gali būti pakeistas. O išlaikymas nepilnamečiam vaikui padidintas, sumažintas arba pakeista jo teikimo forma, būdas.

Išlaidų pasidalijimas

Vis dėlto, gyvenime dažnai aplinkybės susiklosto taip, kad poreikis padengti papildomas vaiko priežiūros išlaidas iškyla staiga, o sprendimas dėl jų būtinumo būna priimamas spontaniškai. Tėvai turėtų susitarti dėl tokių išlaidų pasidalijimo. Tėvams nesusitarus, dėl tokių išlaidų gali nuspręsti vienas iš tėvų. Dažniausiai tokias išlaidas faktiškai patiria tas tėvas, su kuriuo lieka gyventi vaikas. Tokiu atveju šis tėvas įgyja teisę reikalauti, kad antrasis tėvas proporcingai savo turtinei padėčiai atlygintų jam dalį tokių išlaidų.

Atkreiptinas dėmesys, kad šios išlaidos yra objektyvios. Tačiau vienašalis vieno iš tėvų sprendimas dėl jų būtinumo yra subjektyvus. Todėl svarbu įrodyti, ne tik šių papildomų poreikių patenkinimo būtinumą, bet ir būdo, priemonių tinkamumą, patirtų išlaidų dydžio protingumą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad teisiškai reikšmingomis aplinkybėmis laikytinos:

  • galimos papildomos vaiko priežiūros poreikio patenkinimo būdo ir priemonių alternatyvos,
  • jų finansavimo šaltinių alternatyvos (pavyzdžiui, ar galėjo būti taikyta iš privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokama vaiko medicininė priežiūra),
  • tėvų turtinė padėtis,
  • ankstesnė šalių praktika.

Papildomas išlaikymas

Dažnas atvejis, kai skyrium gyvenantis tėvas gera valia teikia vaikui papildomą išlaikymą, kuris nėra nustatytas teismo sprendimu. Toks tėvų elgesys yra visiškai legalus ir sveikintinas. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad tai negali būti pagrindas sumažinti ir (ar) neteikti teismo sprendimu nustatytos formos ir dydžio išlaikymo vaikui. Vaiko poreikių tenkinimas nuperkant jam tam tikrus daiktus, duodant kišenpinigių, apmokant tam tikras sąskaitas, kai nėra vaiko išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise tvarkančio asmens sutikimo, negali būti laikomas tinkamu išlaikymo prievolės vaikui įvykdymu. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad teismo sprendimu nustatytos formos ir dydžio išlaikymas vaikui yra skirtas jo būtiniesiems poreikiams tenkinti. Todėl jis turi būti teikiamas pirmiausiai. Patartina, teismo sprendimo vykdyti skirtinas sumas pervesti į jas uzufrukto teise tvarkančio asmens banko sąskaitą aiškiai nurodant, kam šis mokėjimas skirtas. O pageidaujant išlaikymą teikti kitokiu būdu (daiktais, kišenpinigiais ar panašiai) gauti kito tėvo sutikimą.

Susiklosčius situacijai, kad vaiko išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise tvarkantis tėvas naudoja ne vaiko poreikiams tenkinti, spręstinas klausimas dėl tokio tėvo nušalinimo nuo vaiko turto tvarkymo, jo atsakomybės klausimas ar net nušalinimo nuo tėvų valdžios klausimas.

Jei Jums reikalinga konsultacija, kviečiu susisiekti su manimi.