fbpx

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika, kas tai?

Advokatų profesinės bendrijos „Auctoritas“ privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) susisteminame informaciją, kaip advokatų profesinė bendrija „Auctoritas“ ir jos partneriai bei konkretų pavedimą vykdantys advokatai ir teisininkai (toliau – APB „Auctoritas“) tvarko Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis APB „Auctoritas“ interneto svetainėje http://www.auctoritas.lt, taip pat ir subdomenais žymimose svetainėse (toliau – Interneto svetainė), apsilankius APB „Auctoritas“ pagrindinėje kontoroje ar jos padalinyje, APB „Auctoritas“ socialinių žiniasklaidos priemonių paskyrose, komunikuojant el. paštu ar telefonu, o taip pat asmens duomenis, kuriuos APB „Auctoritas“ gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas. 

Apie advokatų profesinę bendriją „Auctoritas“

Advokatų profesinė bendrija „Auctoritas“, juridinio asmens kodas 306187168, įsikūrusi adresu Taikos pr. 52 C, LT-91184 Klaipėda, Lietuvos Respublika, padalinys – Vytauto g. 3, Kretinga, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas info@auctortitas.lt.

Asmens duomenys ir kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Bet kokia APB „Auctoritas“ apie fizinį asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota to asmens tapatybei nustatyti. Asmens duomenys apima bent kokią informaciją, įskaitant asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninį paštą, telefono numerį, IP adresą ir kt. informaciją, kada yra reikalinga gauti specifinius asmens duomenis. 

APB „Auctoritas“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kurių tvarkymo tikslai susiję su: 

 1. Teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais. 

Teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais APB „Auctoritas“ tvarko asmens, sudariusio su APB „Auctoritas“ teisinių paslaugų teikimo sutartį (toliau – Klientas), asmens duomenis (kai Klientas yra fizinis asmuo) ir Kliento atstovų, darbuotojų, kitų su Kliento pavedimais susijusių asmenų asmens duomenis: teisinių paslaugų teikimo sutartyje esančius asmens duomenis; Kliento paties pateiktus asmens duomenis (pavyzdžiui, informaciją apie jo sudarytas sutartis, santykius su kitais asmenimis, susirašinėjimą su Klientu); duomenis, kuriuos APB „Auctoritas“ surinks iš kitų šaltinių, teikdama teisines paslaugas (pavyzdžiui, iš viešai prieinamų šaltinių, registrų ir kt.)). Šie duomenys yra tvarkomi sutarties ir (ar) siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar) teisėto intereso pagrindais.

APB „Auctoritas“ teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais Jūsų specialių kategorijų asmens duomenis tvarko tik esant aiškiam Jūsų sutikimui ir (ar) siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti Jūsų teisinius reikalavimus ir (ar) tais atvejais, kai šiuos duomenis Jūs esate akivaizdžiai paskelbę viešai.

Asmens duomenys teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų po Kliento paskutinio pavedimo APB „Auctoritas“ pabaigos ir laikotarpį iki ateinančių po paskutinių saugojimo metų sausio 15 dienos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

 1. Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu prevencijos tikslais.

Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais APB „Auctoritas“ (priklausomai nuo konkretaus atvejo) renka šiuos asmens duomenis apie Klientus, jų atstovus, darbuotojus, galutinius naudos gavėjus, jų šeimos narius: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys (dokumento pavadinimas, numeris, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė), informacija ar Klientas / jo šeimos nariai yra politikoje dalyvaujantys asmenys, pajamų šaltinis ir kiti duomenys, kuriuos APB „Auctoritas“ tvarko teisinės prievolės vykdymo ir (ar) teisėto intereso pagrindu.

Šie asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų po Kliento paskutinio pavedimo APB „Auctoritas“ pabaigos ir iki ateinančių po paskutinių saugojimo metų sausio 15 dienos. 

 1. Pasiūlymų Klientams siuntimo tikslu.

Esant Jūsų sutikimui, APB „Auctoritas“ gali tvarkyti asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) naujienų ir kitos informacijos apie APB „Auctoritas“ teikiamas paslaugas ir pasiūlymus, informacijos apie renginius ir pan. teikimui.

Esant Jūsų sutikimui, APB „Auctoritas“ Jūsų asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir iki ateinančių po paskutinių saugojimo metų sausio 15 dienos. Tuo atveju, jei APB „Auctoritas“ Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko teisėto intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenys yra saugomi teisinių paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

 1. Sutarčių su partneriais, paslaugų teikėjais vykdymas.

APB „Auctoritas“ tvarko savo tiekėjų, paslaugų teikėjų ar partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ir teikėjų, paslaugų teikėjų ar partnerių (fizinių asmenų) asmens duomenis, siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp APB „Auctoritas“ ir minėtų asmenų. Tokiu atveju APB „Auctoritas“ tvarkys tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kiti duomenys susiję su sutarties vykdymu. 

Kai tvarkomi APB „Auctoritas“ paslaugų teikėjo ar tiekėjo darbuotojų duomenys, duomenų tvarkymo pagrindas yra APB „Auctoritas“ teisėtas interesas vykdyti sutartį.

Jei Jūs sudarote sutartį su APB „Auctoritas“ kaip fizinis asmuo, APB „Auctoritas“ Jūsų duomenis tvarkys sutarties vykdymo pagrindu. 

Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi tol, kol tęsiasi sutartis. Jei asmens duomenys yra nurodyti sutartyse, duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos ir iki ateinančių po paskutinių saugojimo metų sausio 15 dienos. 

 1. Išorinės komunikacijos tikslu.

APB „Auctoritas“ veiklos pristatymo pranešimuose, įskaitant lankstinukuose, vizualinėse prezentacijose, socialinės žiniasklaidos tinkluose, tikslu tvarkomi šie APB „Auctoritas“ vardu veikiančių ir APB „Auctoritas“ dirbančių asmenų duomenys: nuotrauka, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos. Šie duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus po sutikimo gavimo ir iki ateinančių po paskutinių saugojimo metų sausio 15 dienos. 

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės.

Informaciją, kurią APB „Auctoritas“ pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. 

 1. Karjera.

Kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo tikslu APB „Auctoritas“ tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, pageidaujamas darbas, pageidaujamas atlyginimas, asmeninės savybės, darbo patirtis; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija.

Šie duomenys yra tvarkomi teisėto intereso atsirinkti tinkamą kandidatą pagrindu.

Jums neišreiškus savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus kandidatų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir (ar) sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu sudaroma sutartis.

 1. Užklausos.

Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, užpildydami užklausą Interneto svetainėje, skambindami telefonu ar atvykę į APB „Auctoritas“ kontorą. Šie duomenys tvarkomi teisėto intereso teikti paslaugas pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus po Jūsų užklausos gavimo ir laikotarpį iki ateinančių po paskutinių saugojimo metų sausio 15 dienos, o, Jums pasirašius sutartį su APB „Auctoritas“, tokie duomenys saugomi šios Privatumo politikos dalyje „Teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais“ nurodyta tvarka. 

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR). Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. APB „Auctoritas“, tiek nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines  ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo. 

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Teisinių paslaugų teikimo metu asmens duomenys gali būti perduodami nurodytiems asmenims teisinių paslaugų suteikimo tikslu: (i) teismui, antstoliui, valstybės ar savivaldos institucijai, įstaigai ir (arba) organizacijai, arba (ii) užsienio šalies (valstybės) teisininkams partneriams ar specialios srities specialistams (pavyzdžiui, auditoriams, inžinieriams, turto vertintojams, bankininkams, vertybinių popierių makleriams, vertėjams ar pan.), kaip tai numatyta teisinių paslaugų teikimo sutartyje, sudaromoje su Klientu, arba (iii) tretiesiems asmenims, prieš kuriuos Klientas yra atstovaujamas, arba (iv) kitiems APB „Auctoritas“ teisininkams ir (arba) personalui ar APB „Auctoritas“ aptarnaujančiai įmonei ar asmenims, arba (v) trečiosioms šalimis, įskaitant tam tikrus paslaugų teikėjus, pvz., IT paslaugų teikėjai, vertėjai, kurjeriai ir kiti paslaugų teikėjai, jei pagrįstai reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis APB „Auctoritas“, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą  užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • Jeigu tai padaryti įpareigoja įstatymas;
 • Siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Kiekvienu atveju, jeigu APB „Auctoritas“ reikia perduoti Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją, laikomasi vienos iš šių sąlygų: (i) duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo; (ii) duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones; (iii) laikomasi teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal paminėtus (i) ir (ii) papunkčius. 

Slapukai

Slapukai yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje.

Kokias teises turite? 

 1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 

 1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. 

 1. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę  ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis. 

 1. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos. 

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkymą. 
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją. 
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatytais atvejais ir tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. 

Kaip įgyvendinti savo teisę? 

Siekdami įgyvendinti savo teisę, visus turimus prašymus ir skundus, reikalavimus galite pateikti raštu:

 • Elektroniniu paštu: info@auctoritas.lt;
 • Siunčiant pašto siunta, adresu: Taikos pr. 52C – 706, Klaipėda. 
 • Atvykus į APB „Auctoritas“, adresu: Taikos pr. 52C – 706, Klaipėda.

Į gautus prašymus, skundus, reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. 

Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t.y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus. 

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento. 

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), pateikdami skundą. 

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

APB „Auctoritas“ gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. 

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą. 

Atnaujinimo data: 2023 m. kovo 20 d.