fbpx
Advokatė Eglė Morkūnienė

Globotinio turtą galima parduoti tik leidus teismui

Dėdė, iš giminaičių turintis tik mane, 2011-aisiais parašė notaro patvirtintą testamentą, kuriuo man palieka savo butą. Po to kiek vėliau sudarėme išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, pagal kurią jis man po mirties palieka visą savo turtą. 2013-aisiais teismas dėdę pripažino neveiksniu, paskyrė mane globėju. Ar aš galiu dar dėdei gyvam esant parduoti tą butą arba jį nuomoti, jei dėdė gyvena pas mane? Aš pats taip pat neturiu jokių giminaičių, tad kas nutiktų su tuo butu, jei mirčiau anksčiau nei dėdė?

Advokatų kontoros „Damulevičius ir Damulevičiūtė-Jakimavičienė“ teisininkė Eglė Morkūnienė akcentuoja, kad testamentas įsigalioja tik po testatoriaus mirties, todėl iki šio momento būsimas įpėdinis neįgyja jokių teisių į testamentu paliekamą turtą.

„Disponuoti paliekamu turtu įpėdinis galės tik po testatoriaus mirties priėmęs palikimą. Rentos sutarties pagrindu rentos mokėtojas gali perleisti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu suvaržyti teisę į perduotą jam mainais už išlaikymą iki gyvos galvos nekilnojamąjį daiktą. Tačiau tam būtinas išankstinis rašytinis rentos gavėjo sutikimas. Toks sutikimas paprastai būna įtraukiamas į rentos sutartį. Svarbu pažymėti, kad tokį sutikimą rentos gavėjas gali duoti ir vėliau, tačiau tik būdamas veiksnus“, – aiškino teisininkė.

Asmens globa

Asmeniui, kuris yra pripažįstamas neveiksniu tam tikroje srityje, yra nustatomas globėjas. Asmens globa apima ir jo turto globą, jei turtui valdyti ir tvarkyti nėra paskirto turto administratoriaus. Globėjas turi teisę atstovaujamo neveiksnaus asmens vardu ir interesais sudaryti visus būtinus sandorius. Sandoriams, kurių suma didesnė kaip 1 500 eurų, taip pat sandoriams, kuriais yra disponuojama globotiniui priklausančiu nekilnojamuoju turtu, sudaryti yra reikalingas išankstinis teismo leidimas. Neveiksnaus asmens turtą ir jo duodamas pajamas globėjas turi naudoti išimtinai neveiksnaus asmens interesais.

Pasak teisininkės, prašymas dėl teismo leidimo išdavimo parduoti ar išnuomoti globotinio nekilnojamąjį turtą turi būti paduotas nekilnojamojo turto buvimo vietos apylinkės teismui. Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Išskyrus atvejus, kai pats teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, nusprendžia bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Prašymas teisme turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

„Klausimą uždavęs skaitytojas gali išnuomoti arba parduoti dėdės nekilnojamąjį turtą, jei rentos sutartyje dėdė davė tokį sutikimą, šiame sutikime nurodytomis sąlygomis. Jei sutikimas neduotas, nekilnojamasis turtas gali būti išnuomotas arba parduotas gavus teismo leidimą. O visos iš sandorio gautos lėšos turi būti išimtinai naudojamos dėdės poreikiams tenkinti“, – teigė E. Morkūnienė.

Ji pabrėžė, kad pagal rentos sutartį mirusio rentos mokėtojo teisės ir pareigos pereina įpėdiniams, kurie privalo ir toliau teikti išlaikymą. Taip pat jie įgyja teisę į perleistą nekilnojamąjį turtą po rentos gavėjo mirties.

„Paveldėti pagal įstatymą gali palikėjo sutuoktinis, vaikai, tėvai, seneliai, vaikaičiai, provaikaičiai, broliai ir seserys, proseneliai ir prosenelės, sūnėnai ir dukterėčios, dėdės ir tetos, pusbroliai ir pusseserės. Jei paveldėtojų nėra arba jie nepriima palikimo, palikėjo turtą paveldi valstybė. Taip pat kiekvienas fizinis asmuo gali testamentu palikti visą savo turtą arba jo dalį vienam ar keliems asmenims, kurie yra arba nėra įpėdiniai pagal įstatymą, taip pat valstybei, savivaldybėms, juridiniams asmenims“, – priminė teisininkė.

Publikuota: http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/klauskite/globotinio-turta-galima-parduoti-tik-leidus-teismui-1482683/ 

Jei jums reikalinga konsultacija, rašykite man egle@morkuniene.eu.