fbpx

Sodininkų bendrijų valdžia – tik iš narių

Sodininkų\"Nuotrauka\" bendrijų įstatyme numatyta, kad \”balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo\”. Ar tai reiškia, kad susirinkime, kuriame svarstomas toks klausimas, asmuo, turintis, kuris valdo bendrijoje esantį sklypą ir yra bendrijos narys, įgaliojimą, iš viso negali dalyvauti? Ar jis tiesiog negali balsuoti renkant valdymo organus? Tas pat įstatymas numato, kad valdyba ir jos pirmininkas renkamas iš bendrijos narių. Ar jais gali būti renkami asmenys, nesantys bendrijos nariais, bet turintys notaro patvirtintą įgaliojimą atstovauti bendrijos sklypo savininkui visais klausimais, taip pat – perleistą balsavimo teisę?

Advokatų kontoros \”Damulevičius ir Damulevičiūtė-Jakimavičienė\” teisininkė Eglė Morkūnienė akcentuoja, kad Sodininkų bendrijos įstatymo (SBĮ) 2 str. 4 d. nustatyta, jog sodininkas mėgėjas yra fizinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjiška sodininkyste. SBĮ 21 str. 1 d. nustatyta, kad bendrijos nariu gali būti mėgėjų sodo teritorijos, kurioje įsteigta bendrija, sodininkas. Jeigu mėgėjų sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys, bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.

\”Atsižvelgiant į tai, kad esamas teisinis reglamentavimas nesuteikia teisės keliems bendraturčiams tapti sodininkų bendrijos nariais, o bendrijos narių priimti sprendimai yra susiję ne tik su bendrijos narių, bet ir kitų sodininkų, nesančių bendrijos nariais ir negalinčių jais tapti, interesais, manytina, jog siekiant nepažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, sodininkų bendrijų narių susirinkimuose turėtų teisę dalyvauti ir asmenys, negalintys balsuoti, bet suinteresuoti priimamais sprendimais\”, – aiškino E. Morkūnienė.

Ji taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad įstatymų leidėjas privalomą notaro patvirtinimą numatė tik tam tikrų balsavimo teisių perleidimo sandoriui, bet ne įgaliojimui dalyvauti susirinkime vietoje bendrijos nario.

\”Taigi asmuo, turintis notaro nepatvirtintą įgaliojimą, gali dalyvauti susirinkime, tačiau negali balsuoti dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo\”, – sakė teisininkė.

SBĮ 16 str. 7 d. nustato, kad bendrijos narių susirinkime bendrijos nariai dalyvauja patys ar per įgaliotą asmenį. Bendrijos nario artimajam giminaičiui gali būti duodamas paprastos rašytinės formos įgaliojimas atstovauti bendrijos narių susirinkime ir balsuoti visais svarstomais klausimais, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas. Civilinio kodekso 3.135 straipsnyje artimaisiais giminaičiais pripažįstami tėvai ir vaikai, seneliai, vaikaičiai, broliai ir seserys.

\”Taigi įstatymų leidėjas nenumatė supaprastintos įgaliojimo suteikimo formos sutuoktiniui. Tačiau sodininkų bendrijos narys gali perleisti balsavimo teisę trečiajam asmeniui sudarydamas rašytinę sutartį, kurioje nurodoma balsavimo teisės įgyvendinimo tvarka ir būdai. Tuo atveju, jei bendrijos narys perleidžia balsavimo teisę dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo, ši sutartis turi būti patvirtinta notaro\”, – akcentavo E. Morkūnienė.

Ji pažymi, kad SBĮ 16 str. 9 dalis numato, jog bendrijos nariai dėl susirinkimuose svarstomų klausimų gali iš anksto pareikšti savo nuomonę raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka.

Anot teisininkės, SBĮ 15 straipsnio 1 d. 5 p. bei 17 str. 1 d. imperatyviai nurodyta, kad bendrijos valdymo organo nariai (valdyba ir pirmininkas) yra renkami iš bendrijos narių.

\”Taigi asmenys, nesantys bendrijos nariais, tačiau turintys perleistą balsavimo teisę, negali būti renkami bendrijos valdymo organo nariais\”, – konstatuoja advokatų kontoros \”Damulevičius ir Damulevičiūtė-Jakimavičienė\” teisininkė.

Publikacija Vakarų eksprese: http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/sodininku-bendriju-valdzia—tik-is-nariu-1455969/